Zespół Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Zespółu Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach.

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-30. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-02.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • Portal jest coraz to ulepszany pod kątem semantyki oraz hierarchii kodu HTML. Nieprawidłowości, które staramy się bieżąco wykluczać,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • Ze względu na użycie oprogramowania, kod HTML może posiadać błędy powstałe w wyniku automatyzacji pewnych działań podejmowanych na stronie internetowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Klepko, marek@zs2.pulawy.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 818868226.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dodatkowe informacje

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • Na stronie w górnej części ekranu włączone są funkcje: powiększenie tekstu, zmiany kontrastu, edycja mapy strony.
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności. 
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają opcje powiększania.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach można dojechać wykorzystując transport publiczny MZK Puławy, przystanki w pobliżu szkoły na ulicy Piaskowej. Szkoła ulokowana jest przy skrzyżowaniu ulic Piaskowa i ulica Jaworowa.
Zasadniczy budynek szkoły stoi frontem do ulicy Jaworowej, tu znajduje się wejście główne do szkoły dla interesantów – to wejście nie posiada udogodnień dla osób na wózkach inwalidzkich. Wzdłuż ulicy Piaskowej usadowiona jest hala sportowa dalej znajduje się wielofunkcyjne boisko o nawierzchni poliuretanowej. Pomiędzy zasadniczym budynkiem szkoły a salą gimnastyczną dobudowane zostało nowoczesne skrzydło szkoły.
Bramą od strony ul. Jaworowej prowadzi droga na parking pojazdów wraz za znakami parkowania dla osób niepełnosprawnych. Tu znajdują się wejścia dla uczniów i personelu szkoły. Osoby z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich a także rodzice z wózkami dziecięcymi wchodzą przez szerokie drzwi ewakuacyjne nowego skrzydła. Do wejścia oprócz schodów prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. Po wejściu do budynku wszystkie osoby kierują się do dyżurującego pracownika szkoły. Tu również znajduje się podjazd dla wózków do zasadniczego budynku szkoły.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Z holu głównego można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla interesantów pomieszczeń. Na parterze są to: sekretariat, gabinet dyrektora szkoły, pokoje kierownika kształcenia praktycznego i kierownika administracyjnego, gabinet medyczny i stomatologiczny. Szatnia, pokój nauczycielski oraz sklepik uczniowski kondygnacja niżej. Na pierwsze piętro, gdzie znajdują się pokoje wicedyrektora, pedagog, psycholog prowadzą schody oraz winda osobowa. Aula z możliwością dzielenia przesuwnymi ścianami na sale lekcyjne znajduje się na I piętrze nowego skrzydła. Sale lekcyjne rozmieszczone są na wszystkich poziomach (parter, I, II piętro, parter i I piętro w nowym skrzydle). Toalety znajdują się na każdym poziomie oprócz najniższego. Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu od strony parkingu. Sala gimnastyczna to odrębny budynek połączony przez nowe skrzydło z bryłą główną budynku. Na jej boku od strony boiska rozmieszczone są pracownie lekcyjne, warsztat, pokój nauczycieli wychowania fizycznego. Wyjścia awaryjne znajdują się na parterze budynku od strony parkingu, wejście główne i bezpośrednio z sali gimnastycznej.
Na wszystkie kondygnacje budynku prowadzą schody oraz w zasadniczej części winda osobowa. Ogólnodostępne wejście do windy z zewnątrz znajduje się we wschodniej ścianie szkoły, jak droga dla pojazdów prowadząca na dziedziniec i parking.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

W Zespole szkół nr 2 w Puławach wdrożono system dyżurów pracowników ułatwiający dostęp interesantom. Na dziedzińcu szkoły znajduje się wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych wyznaczone w bliskim sąsiedztwie podjazdu prowadzącego do drzwi wejściowych. W kabinie windy osobowej zamontowany jest moduł głosowy oraz nakładki braille´a na wewnętrznym panelu sterowania windą. Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość, brak automatycznie otwieranych drzwi. Osoby na wózkach inwalidzkich mają zapewnione swobodne poruszanie się od parkingu do wszystkich części parterowych kondygnacji budynków, Na pierwsze i drugie piętro udają się windą. Pętla indukcyjna zamontowana jest w wydzielonym miejscu auli.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Bramą od strony ul. Jaworowej prowadzi droga na parking wraz za znakami parkowania dla osób niepełnosprawnych. Trzy miejsca parkingowe dla pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne są wyraźnie i czytelnie oznaczone.

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma możliwość wstępu do budynku Zespołu Szkół nr 2 w Puławach, do pomieszczeń obsługi interesantów, pokoi kierownictwa, osób funkcyjnych. Warunkiem wejścia na teren budynku szkoły z psem asystującym jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Wskazane jest wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu ze względu na przerwy zajęć lekcyjnych.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W Zespole Szkół nr 2 w Puławach nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

[ wymienić aplikacje oraz informację skąd można je pobrać ]

do góry